Artikel 1. Definities
1. De coach/therapeut: Siham Hajji/Beyond Healthy
2. De cliënt: de wederpartij van Beyond Healthy
3. Coaching, therapie: Sessies of incidentele adviezen die door de coach/therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: Meerdere losse sessies.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle sessies tussen de coach/therapeut en de cliënt anderzijds zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Een afspraak na de intake of voortzetting van sessies houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een (prijs)afspraak voorbehouden of wijzigingen inhoudt, zijn deze pas geldend nadat de coach/therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen op afspraken komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang mondeling of schriftelijk te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar schriftelijke voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

  1. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
    – Sessies geannuleerd binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht.
    – Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach/therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
    – De coach/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut daartoe verplicht is of de coach/therapeut toestemming heeft verkregen.
2. De coach/therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach/therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken verslagen over sessies/trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2022.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten zijn marktconform.

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Dienstverlening voor cliënten zal door de coach/therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te betalen.
3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
5. De coach/therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening.
6. De kosten van behandeling aan minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt worden de kosten in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
7. Vragen over de betaling schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
8. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op eventueel oudste openstaande schulden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/therapeut geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut. De coach/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele ongewenste lichamelijke of emotionele ongemakken.

Artikel 10. Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

Meer informatie vindt u op de website van mijn beroepsvereniging NFG:
Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

 

Vlaardingen, februari 2022
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 85 73 37 41

 

 

 

 

Beyond Healthy

Korhoenlaan 5

3136ST Vlaardingen

KvK nummer: 85733741

BTW- nummer:004139682B53

Beyondhealthy@hotmail.com

IBAN NL19 ABNA 0437 4304 48

NFG- registratienummer: 9558